รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
1012565การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม เพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการตลาดด้วยระบบดิจิทัลนุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การสร้างกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การแก้ไขปัญหาเชื้อราในฝักมะขามหวาน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเกษตรกรเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถด้านมาตรฐานการเพาะปลูกและการจัดการตลาดมะขามหวาน  (คณะครุศาสตร์)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามหวานผงชงดื่ม ด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานบ้านซับชมภู  (คณะครุศาสตร์)
5. การศึกษาวิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีต่อระยะการเติบโตของเชื้อราก่อโรคฝักเน่าในมะขามหวาน  (คณะครุศาสตร์)
1022565การพัฒนาศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรสำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม แมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์ธงชัย เครือผือ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การวิจัยและพัฒนาอิฐเทียมดูดซับกลิ่นจากกะลาแมคคาเดเมีย สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากเปลือกกะลาแมคคาเดเมีย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตวัสดุประดับและตกแต่งจากเศษเหลือ ในกระบวนการผลิตแมคคาเดเมีย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การเพิ่มศักยภาพสำหรับใช้เศษเหลือ จากกระบวนการผลิตแมคคาเดเมียเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
1032565การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยสิทธิ์ วันน้อย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับ บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ระบบเฝ้ามองสาธารณูปโภคและแจ้งเตือน ความปลอดภัยภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การวิเคราะห์และประมวลผลความสัมพันธ์ ของข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกระบวนการวิทยาการข้อมูล  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการข้อมูล ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
1042565การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผล ทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสำหรับอุตสาหกรรมแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์นิสิต องอาจ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากะลาแบบปรับค่าได้สำหรับการผลิตเมล็ดแมคคาเดเมียของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การประยุกต์ใช้กระบวนการแบบพลังงาน ความร้อนร่วมสำหรับ การอบแห้งแมคคาเดเมียของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับ ผลิตแมคคาเดเมียแบบมีส่วนร่วมทวนสอบกลับได้ของกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
1052565การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสายการผลิตกระบอกไม้ไผ่พื้นถิ่นสำหรับเตรียมบรรจุ สำหรับผู้ประกอบการข้าวหลามจังหวัดเพชรบูรณ์สุวิมล เทียกทุม
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องตัดและทำความสะอาดกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยก ขนาดกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบและพัฒนาระบบการลำเลียงกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การออกแบบและสร้างเครื่องอบไล่ความชื้นกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5. การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกข้าวหลามแบบพกพาสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลามในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
1062565แนวทางการเพิ่มมูลค่าผักปลอดภัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปลูกผักปลอดภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผักปลอดภัย ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร  (คณะวิทยาการจัดการ)
4. การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผักปลอดภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
5. การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อผักปลอดภัย ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
6. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
1072565การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การจัดการสื่อความหมายการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค MACRO Model  (คณะครุศาสตร์)
3. การออกแบบสื่ออินฟอร์เมชั่นกราฟิก เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
1082565การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตร ให้มีความถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเสาวภา ชูมณี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มสารเชื้อราในผลผลิต ทางการเกษตร ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างประเภทสารกำจัดแมลงกลุ่ม carbamate ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate ด้วยเทคนิค GC-FPD  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารขัณฑสกร และสารกันบูด 2 ชนิด (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก)  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)