รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
812555การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์สุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตขิงโดยเกษตรกรตำบลวังบาลอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การเปรียบเทียบการสะสมสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสและคาร์บาเมตในดินและกะหล่ำดอกที่ปลูกโดยใช้และไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตำบลน้ำดุกอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
822554การพัฒนาองค์ความรู้ระดับปฐมวัยสู่ท้องถิ่นสรวงพร กุศลส่ง
    คณะครุศาสตร์
1. การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัย  (คณะครุศาสตร์)
3. การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย  (คณะครุศาสตร์)
832554การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ศันสนีย์ อุตมอ่าง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การประเมินผลกระทบจากขยะและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนฟุตพริ้นในชุมชนและโรงเรียน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การจัดการขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
842554การจัดการสวนมะขามหวานเพื่อพัฒนาคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์จินตนา สนามชัยสกุล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การจัดการเชื้อราแบบผสมผสานในสวนมะขามหวานของเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การจัดการดินเพื่อการฟื้นฟูสวนมะขามหวาน ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งต้นมะขามหวานเพื่อควบคุมความสูงและทรงพุ่มแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
852554การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนบุญรัตน์ พิมพาภรณ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ของมะขาม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีจากมะขามหวาน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้มะขามหวาน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประทินผิวจากมะขาม  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษใบมะขาม  (คณะครุศาสตร์)
862554ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุภาพร บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การจัดการคุณภาพชีวิตเกษตรกร  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. เกษตรอินทรีย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. รูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเอง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
872554การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า บนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนารูปแบบองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง? จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าลีซอ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
5. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวสาขาการจัดการ  (คณะวิทยาการจัดการ)
6. การจัดการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขโดยชุมชน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
7. การจัดการโฮมสเตย์ โดยชุมชนบนพื้นที่สูง?จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
882554การบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจเพื่อการจัดการลุ่มน้ำป่าสักตอนบนพวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การศึกษาสถานภาพของชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่รุกรานในลุ่มน้ำป่าสัก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การประเมินสภาพวิกฤตทางนิเวศวิทยาและคุณค่าเศรษฐกิจในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
892554การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การใช้ของเหลือทางการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงในท้องถิ่นและสาหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
902554การพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน ของตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์รังสรรค์ เพ็งพัด
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. พัฒนาการใช้พลังงาน ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตร  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ศึกษาสภาวะการใช้พลังงานชีวมวล ในตำบลน้ำก้อ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ศึกษาศักยภาพพลังงานน้ำในลำห้วยน้ำก้อ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)