รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
712553การบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ถนอมนวล พรหมบุญ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
722553การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการพื้นที่นาข้าวและการประเมินศักยภาพข้าวไทยในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ระบบการ ปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมพวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
732553การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนสุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
742553การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เนตเกตเวย์ราคาถูกสำหรับมหาวิทยาลัยประยูร ไชยบุตร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
752552การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์จินตนา สนามชัยสกุล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
762552โครงการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์สุภาพร บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
772552การจัดการความรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์พิมพรรณ รังสิกรรพุม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--
782552การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว
    คณะวิทยาการจัดการ
--
792551การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนอนุวัติ คูณแก้ว
    คณะครุศาสตร์
--
802551การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--