รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
212563การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่เพื่อผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบประณีตศิวดล แจ่มจำรัส
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การปลูกมะเดื่อฝรั่งภายใต้ระบบควบคุมปัจจัยการผลิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาภาชนะบรรจุติดต้น เพื่อรักษาคุณภาพมะเดื่อฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาต้นแบบการเก็บถนอมและแปรรูปมะเดื่อฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
222563การพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตราฐานบรรจุภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่วิทยา หนูช่างสิงห์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขึ้นาคแผนใหม่  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
232563การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปมะขามเปรี้ยว สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ธงชัย เครือผือ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวปรุงรส สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือก ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องแปรรูปมะขามอัดแท่งแบบชุดรองรับควบคุมได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
242563การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ การปลูกข้าวด้วยเทคนิคแบบใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์การันต์ ผึ่งบรรหาร
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. พัฒนาก้อนปลูกข้าวจากเศษเหลือทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่ทดแทนการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพยากรณ์ข้อมูลการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่โดยการทำเหมืองข้อมูล  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
252562การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปาณิสรา คงปัญญา
    คณะวิทยาการจัดการ
1. บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร โดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน ชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อความงาม จากภูมิปัญญาชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม  (คณะวิทยาการจัดการ)
262562การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์พณณา ตั้งวรรณวิทย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
272562การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์กาญจน์ คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. โมเดลการคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
282562การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ผลของการห่อหุ้มต่อสมบัติของน้ำมัน อะโวกาโด  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ผลของสภาวะอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสาวรสผง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
292562บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
302561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)