รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
112565การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยสิทธิ์ วันน้อย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับ บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ระบบเฝ้ามองสาธารณูปโภคและแจ้งเตือน ความปลอดภัยภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การวิเคราะห์และประมวลผลความสัมพันธ์ ของข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกระบวนการวิทยาการข้อมูล  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการข้อมูล ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
122565การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การจัดการสื่อความหมายการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค MACRO Model  (คณะครุศาสตร์)
3. การออกแบบสื่ออินฟอร์เมชั่นกราฟิก เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
132565แนวทางการเพิ่มมูลค่าผักปลอดภัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปลูกผักปลอดภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผักปลอดภัย ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร  (คณะวิทยาการจัดการ)
4. การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผักปลอดภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
5. การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อผักปลอดภัย ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
6. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
142565การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตร ให้มีความถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเสาวภา ชูมณี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มสารเชื้อราในผลผลิต ทางการเกษตร ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างประเภทสารกำจัดแมลงกลุ่ม carbamate ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate ด้วยเทคนิค GC-FPD  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารขัณฑสกร และสารกันบูด 2 ชนิด (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก)  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
152564การยกระดับแรงยึดเหนี่ยว ทางสังคมในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับแขก บุญมาทัน
    คณะครุศาสตร์
1. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   (คณะครุศาสตร์)
2. การยกระดับการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (คณะครุศาสตร์)
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ที่บูรณาการผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมโดยใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (คณะครุศาสตร์)
162564ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
172563การพัฒนาขนมกระยาสารทแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
    คณะครุศาสตร์
1. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนขนมกระยาสารทในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบูรณาการเทคนิคลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืน จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
3. การออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารท  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
182563การบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยอบไส้มะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยหิน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาชุดอุปกรณ์ลำเลียง เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง ในการผลิตกล้วยอบไส้มะขามเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุชะลอการสุกของผลไม้  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
192563การบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตมะขามเปรี้ยวอัดก้อนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ธนภัทร มะณีแสง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาเครื่องอัดก้อนมะขามเปรี้ยวโดยใช้ระบบนิวแมติกส์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาระบบการควบคุมป้อนกลับในกระบวนการอบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในมะขามเปรี้ยวและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะขามเปรี้ยวอัดก้อนเพื่อการส่งออก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
202563การพัฒนาคุณภาพแก่นตะวันเพื่อสุขภาพในจังหวัดเพชรบูรณ์นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องฝานแก่นตะวัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิก ชุด แก่นตะวัน พืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์ สำหรับเกษตรกร  (คณะครุศาสตร์)
3. ฤทธิ์ทางชีวภาพและพฤกษเคมี ของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชงดื่มผสมผงแก่นตะวัน เพื่อพัฒนาสินค้าแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  (คณะครุศาสตร์)
4. การเพิ่มปริมาณอินนูลินสารสำคัญสำหรับสุขภาพในแก่นตะวัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)