รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
912554การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดิน กับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชนสุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินกับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชนบ้านป่าเลา ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
922554โครงการบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์พวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การประเมินศักยภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
932553การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
942553การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ การทำเกษตรแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปิยพงศ์ บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
952553การบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ถนอมนวล พรหมบุญ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
962553การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการพื้นที่นาข้าวและการประเมินศักยภาพข้าวไทยในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ระบบการ ปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมพวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
972553การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนสุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
982553การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เนตเกตเวย์ราคาถูกสำหรับมหาวิทยาลัยประยูร ไชยบุตร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
992552การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์จินตนา สนามชัยสกุล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
1002552โครงการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์สุภาพร บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--