รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
12565การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม ในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับแขก บุญมาทัน
    คณะครุศาสตร์
1. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคม สูงวัยด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  (คณะครุศาสตร์)
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ที่บูรณาการผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมโดยใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกัน ในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (คณะครุศาสตร์)
3. การยกระดับการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (คณะครุศาสตร์)
22565การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูโดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรปลอดภัยที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนันทวัน พัวพัน
    คณะครุศาสตร์
1. การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครูเพื่อเสริมสมรรถนะความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย  (คณะครุศาสตร์)
2. การศึกษากระบวนการสร้างเกมกระดาน ผนวกเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (คณะครุศาสตร์)
3. การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (คณะครุศาสตร์)
32565การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื่อมของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมเสริมทักษะและสุขภาพกาย น้ำฝน เบ้าทองคำ
    คณะครุศาสตร์
1. การศึกษาปริมาณสารเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส ของสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้านส่งเสริมความจำของผู้สูงวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนากิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความจำของผู้สูงวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
3. การพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมฝึกสมอง เพื่อส่งเสริมความจำสำหรับผู้สูงวัย  (คณะครุศาสตร์)
42565การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัตนากร แสนทำพล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยใช้หนอนแมลงวันลายและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การใช้หนอนแมลงวันลายสดเสริมอาหาร เม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลาดุก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกหยอง อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส จากเศษเหลือทิ้งของปลาดุก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
52565การพัฒนานวัตกรรมเชิงมูลค่าเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยศวรรธน์ จันทนา
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกผลฝรั่ง โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องคัดขนาดผลฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องคลุกฝรั่งแช่บ๊วย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
62565การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์นรัตว์ รัตนวัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องต้นแบบ เจาะหลุมสี่เหลี่ยม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกผลเสาวรส โดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบทางความยาวคลื่น  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องผ่าเสาวรสแบบแนวดิ่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนานวัตกรรมเบาะรองนั่งจากวัสดุเหลือทิ้งในการแปรรูปเสาวรส  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
72565การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสายการผลิตกระบอกไม้ไผ่พื้นถิ่นสำหรับเตรียมบรรจุ สำหรับผู้ประกอบการข้าวหลามจังหวัดเพชรบูรณ์สุวิมล เทียกทุม
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องตัดและทำความสะอาดกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยก ขนาดกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบและพัฒนาระบบการลำเลียงกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การออกแบบและสร้างเครื่องอบไล่ความชื้นกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5. การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกข้าวหลามแบบพกพาสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลามในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
82565การพัฒนาศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรสำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม แมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์ธงชัย เครือผือ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การวิจัยและพัฒนาอิฐเทียมดูดซับกลิ่นจากกะลาแมคคาเดเมีย สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากเปลือกกะลาแมคคาเดเมีย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตวัสดุประดับและตกแต่งจากเศษเหลือ ในกระบวนการผลิตแมคคาเดเมีย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การเพิ่มศักยภาพสำหรับใช้เศษเหลือ จากกระบวนการผลิตแมคคาเดเมียเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
92565การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม เพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการตลาดด้วยระบบดิจิทัลนุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การสร้างกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การแก้ไขปัญหาเชื้อราในฝักมะขามหวาน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเกษตรกรเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถด้านมาตรฐานการเพาะปลูกและการจัดการตลาดมะขามหวาน  (คณะครุศาสตร์)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามหวานผงชงดื่ม ด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานบ้านซับชมภู  (คณะครุศาสตร์)
5. การศึกษาวิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีต่อระยะการเติบโตของเชื้อราก่อโรคฝักเน่าในมะขามหวาน  (คณะครุศาสตร์)
102565การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผล ทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสำหรับอุตสาหกรรมแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์นิสิต องอาจ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากะลาแบบปรับค่าได้สำหรับการผลิตเมล็ดแมคคาเดเมียของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การประยุกต์ใช้กระบวนการแบบพลังงาน ความร้อนร่วมสำหรับ การอบแห้งแมคคาเดเมียของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับ ผลิตแมคคาเดเมียแบบมีส่วนร่วมทวนสอบกลับได้ของกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
112565การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยสิทธิ์ วันน้อย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับ บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ระบบเฝ้ามองสาธารณูปโภคและแจ้งเตือน ความปลอดภัยภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การวิเคราะห์และประมวลผลความสัมพันธ์ ของข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกระบวนการวิทยาการข้อมูล  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการข้อมูล ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
122565การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การจัดการสื่อความหมายการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค MACRO Model  (คณะครุศาสตร์)
3. การออกแบบสื่ออินฟอร์เมชั่นกราฟิก เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชิงกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
132565แนวทางการเพิ่มมูลค่าผักปลอดภัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปลูกผักปลอดภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผักปลอดภัย ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร  (คณะวิทยาการจัดการ)
4. การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผักปลอดภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
5. การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อผักปลอดภัย ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
6. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
142565การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตร ให้มีความถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเสาวภา ชูมณี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มสารเชื้อราในผลผลิต ทางการเกษตร ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างประเภทสารกำจัดแมลงกลุ่ม carbamate ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate ด้วยเทคนิค GC-FPD  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารขัณฑสกร และสารกันบูด 2 ชนิด (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก)  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
152564การยกระดับแรงยึดเหนี่ยว ทางสังคมในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับแขก บุญมาทัน
    คณะครุศาสตร์
1. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   (คณะครุศาสตร์)
2. การยกระดับการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (คณะครุศาสตร์)
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ที่บูรณาการผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมโดยใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (คณะครุศาสตร์)
162564ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
172563การพัฒนาขนมกระยาสารทแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
    คณะครุศาสตร์
1. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนขนมกระยาสารทในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบูรณาการเทคนิคลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืน จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
3. การออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารท  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
182563การบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยอบไส้มะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยหิน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาชุดอุปกรณ์ลำเลียง เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง ในการผลิตกล้วยอบไส้มะขามเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุชะลอการสุกของผลไม้  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
192563การบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตมะขามเปรี้ยวอัดก้อนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ธนภัทร มะณีแสง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาเครื่องอัดก้อนมะขามเปรี้ยวโดยใช้ระบบนิวแมติกส์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาระบบการควบคุมป้อนกลับในกระบวนการอบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในมะขามเปรี้ยวและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะขามเปรี้ยวอัดก้อนเพื่อการส่งออก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
202563การพัฒนาคุณภาพแก่นตะวันเพื่อสุขภาพในจังหวัดเพชรบูรณ์นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องฝานแก่นตะวัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิก ชุด แก่นตะวัน พืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์ สำหรับเกษตรกร  (คณะครุศาสตร์)
3. ฤทธิ์ทางชีวภาพและพฤกษเคมี ของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชงดื่มผสมผงแก่นตะวัน เพื่อพัฒนาสินค้าแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  (คณะครุศาสตร์)
4. การเพิ่มปริมาณอินนูลินสารสำคัญสำหรับสุขภาพในแก่นตะวัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
212563การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่เพื่อผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบประณีตศิวดล แจ่มจำรัส
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การปลูกมะเดื่อฝรั่งภายใต้ระบบควบคุมปัจจัยการผลิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาภาชนะบรรจุติดต้น เพื่อรักษาคุณภาพมะเดื่อฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาต้นแบบการเก็บถนอมและแปรรูปมะเดื่อฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
222563การพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตราฐานบรรจุภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่วิทยา หนูช่างสิงห์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขึ้นาคแผนใหม่  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
232563การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปมะขามเปรี้ยว สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ธงชัย เครือผือ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวปรุงรส สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือก ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องแปรรูปมะขามอัดแท่งแบบชุดรองรับควบคุมได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
242563การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ การปลูกข้าวด้วยเทคนิคแบบใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์การันต์ ผึ่งบรรหาร
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. พัฒนาก้อนปลูกข้าวจากเศษเหลือทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่ทดแทนการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพยากรณ์ข้อมูลการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่โดยการทำเหมืองข้อมูล  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
252562การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปาณิสรา คงปัญญา
    คณะวิทยาการจัดการ
1. บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร โดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน ชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อความงาม จากภูมิปัญญาชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม  (คณะวิทยาการจัดการ)
262562การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์พณณา ตั้งวรรณวิทย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
272562การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์กาญจน์ คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. โมเดลการคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
282562การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ผลของการห่อหุ้มต่อสมบัติของน้ำมัน อะโวกาโด  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ผลของสภาวะอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสาวรสผง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
292562บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
302561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
312561การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรมขุนแผน ตุ้มทองคำ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
322561การเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งของผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ธีรภัทร กิจจารักษ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาหนังสือเสียงภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กพิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยรูปแบบแอพพลิเคชั่นระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
332561การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์นภาลัย บุญทิม
    คณะวิทยาการจัดการ
1. อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
4. ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) ผ้าทอพื้นเมือง  (คณะวิทยาการจัดการ)
5. รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  (คณะวิทยาการจัดการ)
342561การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
352561ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ดีเอ็นเอบาร์โค๊ดเพื่อการระบุสายพันธุ์แมงกะพรุนน้ำจืด  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. แหล่งที่อยู่อาศัยและอาหาร ของแมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การใช้เทคนิค AIC เพื่อการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
362561บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ 678 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุภา คำตะพล
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การส่งเสริม 6 ของที่ระลึกต้องซื้อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การส่งเสริม 7 เมนูอาหารที่ต้องชิม ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การส่งเสริม 8 แหล่งท่องเที่ยวต้องไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
372560การจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชนตำบลบ้านติ้ว เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นนฤมล วันน้อย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การสำรวจระบบป้องกันและตรวจวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนของชุมชน ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์เพื่อประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางป้องกัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัย ด้านไฟฟ้าสำหรับ ชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์และใช้เป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
382560การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจ ในการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การศึกษาประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
392560การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนากระบวนการผลิตต้นพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยหิน ในสภาพปลอดเชื้อ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การศึกษาค่ากลูโคสที่ย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ย่อยช้าของแป้งกล้วยหินเพื่อการใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว  (คณะครุศาสตร์)
3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหิน และการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ  (คณะครุศาสตร์)
402560การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การทำลายการพักตัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. ผลของการใช้เศษเหลือจากกระบวนการหมักมันสกุล Dioscorea sp. ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลาหมอ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
412560การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรสำราญ ท้าวเงิน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัย เพื่อท้องถิ่น  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การพัฒนากลไกการจัดการความรู้งานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การจัดการความรู้ทางดนตรีชาติพันธ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
422560สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กนิฐา แสงกระจ่าง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่วิถีชีวิตต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ภาพวาดทรัพยากรพันธุกรรมพืชมะขามหวาน เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การพัฒนาสารสนเทศมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
432560การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียนปาณิสรา คงปัญญา
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรอบรับประชาคมอาเซียน  (คณะวิทยาการจัดการ)
442560การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ดวงจันทร์ สีหาราช
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากฐานทรัพยากรชุมชน  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการเกษตรด้านพืชที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน  (คณะวิทยาการจัดการ)
452559การจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกมลฉัตร กล่อมอิ่ม
    คณะครุศาสตร์
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสมารถในการวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนาแบบจำลองแก้ปัญหาโภชนาการชุมชนโดยการใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์แบบลำดับชั้น  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
462559การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ปัญญา เทียนนาวา
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนโดยวิธีการศึกษาการการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาเครื่องทำทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
472559การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ศิวดล แจ่มจำรัส
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนที่แตกต่างกันต่อคุณภาพมูลไส้เดือนในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยไส้เดือนคุณภาพสูงโดยการใช้ไส้เดือนแปรสภาพขยะอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาระบบการผลิตผักสวนครัวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. กลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตรเพื่อชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
482559การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ทุนทางปัญญาสำราญ ท้าวเงิน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ทุนทางปัญญา  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมฐานความรู้  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การจัดการความรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
492559การพัฒนาเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. ระบบบริการสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
502559การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ชาญชัย สุขสกุล
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสตรอว์เบอร์รี  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
5. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
512559การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์พรทวี กองร้อย
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะชุมชน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การสร้างต้นแบบทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของประชาชนในการจัดการขยะ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของสถานที่กำจัดขยะ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
522558แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์พรพิมล อ่อนศรี
    คณะครุศาสตร์
1. การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำขององค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
3. การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
532558การพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านไอซีที ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ไอซีทีในชีวิตประจำวัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ไอซีทีพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (คณะครุศาสตร์)
3. บทบาทและแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไอซีทีของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การจัดการความรู้ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอซีที ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
542558การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับ การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นรัตว์ รัตนวัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษา เพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ผลของการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับสภาพโครงสร้างดิน และผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. กระบวนการผลิตแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา การใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการเกิดดอกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
552558การออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ขุนแผน ตุ้มทองคำ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาสร้างนวัตกรรมวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การศึกษาและพัฒนาวิธีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากแมลงศัตรูทำลายไม่ไผ่ด้วยภูมิปัญญาถ้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
562558การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์กนิฐา แสงกระจ่าง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพาตนเองของวิถีชีวิตชุมชน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ในชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
572558ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สำราญ ท้าวเงิน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การพัฒนารูปแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การจัดการความรู้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการสร้างทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
582558การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าข้าวพญาลืมแกง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ชาญชัย สุขสกุล
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวฮางงอกพญาลืมแกง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพญาลืมแกง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพญาลืมแกงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวพญาลืมแกงในเขตอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
592558การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. รูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
602558การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้และปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพดเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ผลของการใช้ฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
612558การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การเปรียบเทียบการปลูกข้าวด้วยแหนแดงสดและปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
622558ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์สุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของชุมชนวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
632558บูรณาการความรู้มะม่วงน้ำดอกไม้ในเขตพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเพื่อส่งเสริมการส่งออกไพศาล สุธีบรรเจิด
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การจัดการความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้เขตพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนาสารสนเทศมะม่วงน้ำดอกไม้  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-กำไรจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปยังจีนกับเวียดนาม  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
642558ศึกษาการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ BAD2 ต่อการสร้างสารหอม และการเปรียบเทียบปริมาณการสร้างสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสารต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอกของข้าวไร่ลืมผัวในระยะพลับพลึงถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อหาสมดุลที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารต่อการเพิ่มมูลค่าของข้าวลืมผัว และการผลิตอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์วิไลพร ปองเพียร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ศึกษาการสร้างสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวไร่ลืมผัว โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ BAD2  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ศึกษาเปรียบเทียบสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกข้าวไร่ลืมผัวในระยะพลับพลึง ถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อหาสมดุลที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารต่อการเพิ่มมูลค่า "ข้าวไร่ลืมผัว" สู่เศรษฐกิจชุมชนอ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพข้าวไร่ลืมผัวสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
652557การจัดการศัตรูมะขามหวานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักมะขามหวาน แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การจัดการหนอนเจาะกิ่งมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การจัดจำแนกเชื้อราแป้งและการใช้น้ำหมักลูกสมอกำจัดราแป้งในมะขามหวาน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
662557การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นขุนแผน ตุ้มทองคำ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกาบหมากสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบทดลองบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
672557การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ำหลากของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำระบบเตือนภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับเตือนภัยแล้งของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
682557เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพอมลณัฐ ฉัตรตระกูล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เทคโนโลยีการผลิตบัวบกปลอดสารพิษสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การผลิตขนมขบเคี้ยวจากบัวบกเพื่อส่งเสริมการบริโภคบัวบกในเด็ก  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
692557การพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำราญ ท้าวเงิน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาผ่านความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การสร้างทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านความหลากหลายทางชาติพันธุ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
702557การพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์วิไลพร ปองเพียร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การพัฒนากระบวนการผลิต "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์   (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพข้าวฮางงอก "ข้าวไร่ลืมผัว" เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์   (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เพื่อเพิ่มมูลค่า "ข้าวไร่ลืมผัว" สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
712557ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์สุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การศึกษาคุณภาพน้ำในในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ความหลากชนิดของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ชีววิทยาบางประการของปลากั้ง (Channa limbata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงปลากั้ง (Channa limbata) เพื่อการอนุรักษ์และเชิงเศรษฐกิจ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
722556การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์นพวรรณ จำนวน
    คณะครุศาสตร์
1. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (คณะครุศาสตร์)
3. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (คณะครุศาสตร์)
4. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (คณะครุศาสตร์)
5. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (คณะครุศาสตร์)
6. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คณะครุศาสตร์)
7. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาปฐมวัย  (คณะครุศาสตร์)
8. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (คณะครุศาสตร์)
732556การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตข้าวคุณภาพสูงจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. รูปแบบการจัดการความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดสารสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ปลูกข้าว จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การเข้าสู่มาตรฐานข้าวคุณภาพสูงของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
742556การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำราญ ท้าวเงิน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับมัฐยมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
752556การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์สุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในสังคมป่าและฤดูการต่างกันในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การศึกษาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ คลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ()
5. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของมอลลัส (Mollusks) ที่พบในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ()
762555การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนพวรรณ จำนวน
    คณะครุศาสตร์
1. การพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (คณะครุศาสตร์)
3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (คณะครุศาสตร์)
4. การพัฒนากระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนากรเรียนรู้สำหรับครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (คณะครุศาสตร์)
5. การพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (คณะครุศาสตร์)
772555การพัฒนาผลิตภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์บุญรัตน์ พิมพาภรณ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมการเทียบสัดส่วนต้นต่อกิ่งเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวนมะขามหวานต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. ผลของความผันแปรของสภาวะโลกร้อนต่อการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
782555ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กจังหวัดเพชรบูรณ์สุภาพร บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การคงอยู่ของสมุนไพรและผักพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำเข็ก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยผลผลิตเกษตรลุ่มน้ำเข็ก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. ชุมชนต้นน้ำรักษ์ลุ่มน้ำเข็ก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
792555ทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม กับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนนุทิศ เอี่ยมใส
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ออกแบบทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
802555เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่น้ำแผ่น  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การพัฒนาตำรับอาหารจากไข่น้ำเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาการผลิตและการเก็บรักษาไข่น้ำ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
812555การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์สุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตขิงโดยเกษตรกรตำบลวังบาลอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การเปรียบเทียบการสะสมสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสและคาร์บาเมตในดินและกะหล่ำดอกที่ปลูกโดยใช้และไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตำบลน้ำดุกอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
822554การพัฒนาองค์ความรู้ระดับปฐมวัยสู่ท้องถิ่นสรวงพร กุศลส่ง
    คณะครุศาสตร์
1. การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัย  (คณะครุศาสตร์)
3. การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย  (คณะครุศาสตร์)
832554การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ศันสนีย์ อุตมอ่าง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การประเมินผลกระทบจากขยะและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนฟุตพริ้นในชุมชนและโรงเรียน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การจัดการขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
842554การจัดการสวนมะขามหวานเพื่อพัฒนาคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์จินตนา สนามชัยสกุล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การจัดการเชื้อราแบบผสมผสานในสวนมะขามหวานของเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การจัดการดินเพื่อการฟื้นฟูสวนมะขามหวาน ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งต้นมะขามหวานเพื่อควบคุมความสูงและทรงพุ่มแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
852554การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนบุญรัตน์ พิมพาภรณ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ของมะขาม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีจากมะขามหวาน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้มะขามหวาน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประทินผิวจากมะขาม  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษใบมะขาม  (คณะครุศาสตร์)
862554ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุภาพร บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การจัดการคุณภาพชีวิตเกษตรกร  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. เกษตรอินทรีย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. รูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเอง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
872554การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว
    คณะวิทยาการจัดการ
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า บนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนารูปแบบองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง? จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
3. การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าลีซอ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
5. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวสาขาการจัดการ  (คณะวิทยาการจัดการ)
6. การจัดการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขโดยชุมชน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
7. การจัดการโฮมสเตย์ โดยชุมชนบนพื้นที่สูง?จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาการจัดการ)
882554การบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจเพื่อการจัดการลุ่มน้ำป่าสักตอนบนพวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การศึกษาสถานภาพของชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่รุกรานในลุ่มน้ำป่าสัก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. การประเมินสภาพวิกฤตทางนิเวศวิทยาและคุณค่าเศรษฐกิจในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
892554การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การใช้ของเหลือทางการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงในท้องถิ่นและสาหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
902554การพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน ของตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์รังสรรค์ เพ็งพัด
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. พัฒนาการใช้พลังงาน ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตร  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. ศึกษาสภาวะการใช้พลังงานชีวมวล ในตำบลน้ำก้อ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ศึกษาศักยภาพพลังงานน้ำในลำห้วยน้ำก้อ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
912554การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดิน กับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชนสุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินกับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชนบ้านป่าเลา ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
922554โครงการบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์พวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. การประเมินศักยภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
932553การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
942553การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ การทำเกษตรแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปิยพงศ์ บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
952553การบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ถนอมนวล พรหมบุญ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
962553การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการพื้นที่นาข้าวและการประเมินศักยภาพข้าวไทยในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ระบบการ ปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมพวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
972553การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนสุวิทย์ วรรณศรี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
982553การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เนตเกตเวย์ราคาถูกสำหรับมหาวิทยาลัยประยูร ไชยบุตร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--
992552การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์จินตนา สนามชัยสกุล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
1002552โครงการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์สุภาพร บางใบ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
1012552การจัดการความรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์พิมพรรณ รังสิกรรพุม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--
1022552การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว
    คณะวิทยาการจัดการ
--
1032551การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนอนุวัติ คูณแก้ว
    คณะครุศาสตร์
--
1042551การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
1052551การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทหล่ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์จินตนา สนามชัยสกุล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
1062551โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนแห่งความพอเพียง ของหมู่บ้านป่าบง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
--
1072551การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื่อการค้า จังหวัดเพชรบูรณ์เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว
    คณะวิทยาการจัดการ
--
1082551การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขาสูง ภูทับเบิก บ้านทับเบิกอำเภอหล่มเก่า และบ้านฟองใต้ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ถนอมนวล พรหมบุญ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--