รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
12564การยกระดับแรงยึดเหนี่ยว ทางสังคมในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับแขก บุญมาทัน
    คณะครุศาสตร์
1. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   (คณะครุศาสตร์)
2. การยกระดับการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (คณะครุศาสตร์)
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ที่บูรณาการผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมโดยใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (คณะครุศาสตร์)
22564ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
32563การพัฒนาขนมกระยาสารทแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
    คณะครุศาสตร์
1. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนขนมกระยาสารทในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบูรณาการเทคนิคลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค KWL PLUS เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืน จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
3. การออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารท  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
42563การบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยอบไส้มะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยหิน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาชุดอุปกรณ์ลำเลียง เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง ในการผลิตกล้วยอบไส้มะขามเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุชะลอการสุกของผลไม้  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
52563การบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตมะขามเปรี้ยวอัดก้อนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ธนภัทร มะณีแสง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาเครื่องอัดก้อนมะขามเปรี้ยวโดยใช้ระบบนิวแมติกส์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาระบบการควบคุมป้อนกลับในกระบวนการอบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในมะขามเปรี้ยวและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะขามเปรี้ยวอัดก้อนเพื่อการส่งออก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
62563การพัฒนาคุณภาพแก่นตะวันเพื่อสุขภาพในจังหวัดเพชรบูรณ์นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องฝานแก่นตะวัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิก ชุด แก่นตะวัน พืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์ สำหรับเกษตรกร  (คณะครุศาสตร์)
3. ฤทธิ์ทางชีวภาพและพฤกษเคมี ของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชงดื่มผสมผงแก่นตะวัน เพื่อพัฒนาสินค้าแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  (คณะครุศาสตร์)
4. การเพิ่มปริมาณอินนูลินสารสำคัญสำหรับสุขภาพในแก่นตะวัน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
72563การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่เพื่อผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบประณีตศิวดล แจ่มจำรัส
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การปลูกมะเดื่อฝรั่งภายใต้ระบบควบคุมปัจจัยการผลิต  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาภาชนะบรรจุติดต้น เพื่อรักษาคุณภาพมะเดื่อฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาต้นแบบการเก็บถนอมและแปรรูปมะเดื่อฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
82563การพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตราฐานบรรจุภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่วิทยา หนูช่างสิงห์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
92563การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปมะขามเปรี้ยว สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ธงชัย เครือผือ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนาชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวปรุงรส สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือก ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องแปรรูปมะขามอัดแท่งแบบชุดรองรับควบคุมได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
102563การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ การปลูกข้าวด้วยเทคนิคแบบใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์การันต์ ผึ่งบรรหาร
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. พัฒนาก้อนปลูกข้าวจากเศษเหลือทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. ศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่ทดแทนการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพยากรณ์ข้อมูลการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่โดยการทำเหมืองข้อมูล  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)