รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสายการผลิตกระบอกไม้ไผ่พื้นถิ่นสำหรับเตรียมบรรจุ สำหรับผู้ประกอบการข้าวหลามจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
สุวิมล เทียกทุม
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2186-rf20220719142419.pdf  (โหลด : 4 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
1 ตุลาคม 2565