รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผล ทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสำหรับอุตสาหกรรมแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
นิสิต องอาจ
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2180-rf20220719142255.pdf  (โหลด : 5 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
1 ตุลาคม 2565