รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม เพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการตลาดด้วยระบบดิจิทัล
โดย
นุชจรี สิงห์พันธ์
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2163-rf20220719142103.pdf  (โหลด : 8 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
24 กันยายน 2565