รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมเชิงมูลค่าเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย
ยศวรรธน์ จันทนา
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2158-rf20220719142006.pdf  (โหลด : 6 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
24 กันยายน 2565