รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย
นิตยา นาคอินทร์
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2140-rf20220110140340.pdf  (โหลด : 14 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
26 กันยายน 2565