รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูโดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรปลอดภัยที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย
นันทวัน พัวพัน
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2137-rf20220110140001.pdf  (โหลด : 11 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
26 สิงหาคม 2565