รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การยกระดับการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
โดย
สุเทพ ธรรมะตระกูล
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2136-rf20220110135914.pdf  (โหลด : 26 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
8 กันยายน 2565