รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร สาหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
อภิชาติ สุวรรณชื่น
กฤษณา เกตุคำ
รัตนากร แสนทำพล
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2045-rf20210729134524.pdf  (โหลด : 122 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
24 กันยายน 2565