รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 64
ไฟล์เอกสาร
1966-rf20201228135915.pdf  (โหลด : 33 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
28 กันยายน 2565