รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
ผลการใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง ปละการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษโดยผ่านการบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
โดย
วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 62
ไฟล์เอกสาร
1792-rf20190522102127.pdf  (โหลด : 10 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
10 ธันวาคม 2562