รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ ICT เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดย
สรวงพร กุศลส่ง
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 62
ไฟล์เอกสาร
1790-rf20190522102109.pdf  (โหลด : 10 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
15 กันยายน 2562