ปฏิทินกิจกรรม

#วันที่จัดกิจกรรมกิจกรรม
125 ตุลาคม 255914.00 น. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
228 ตุลาคม 2559กำหนดส่งเอกสารประกอบการทำสัญญา ทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
39 - 16 พฤศจิกายน 2559การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบฯ 2560 (เพิ่มเติม)
414 - 30 พฤศจิกายน 2559ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
513 มีนาคม 2560   -   21 เมษายน 2560การรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
619 เมษายน 2560โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหาร จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS) เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2560”
721 เมษายน 2560วันสุดท้าย ของการรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
89 - 18 พฤษภาคม 2560รายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
918 พฤษภาคม 2560วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1015 - 30 สิงหาคม 2560ทำบันทึกข้อความเพื่อขอขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1