ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมหมดเขตรับบทความสถานที่จัดงานเข้าชม/ครั้ง
1การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564 [ขยายเวลา] ส่งผลงานวิจัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่3
2การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 และ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 และ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2564
รอบที่ 2, 25 มิถุนายน 2564วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, จังหวัดพัทลุง2
3การประชุมวิชาการระดับชาติ Communication Arts RBRU Conference ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ Communication Arts RBRU Conference ครั้งที่ 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
25 เมษายน 2564 [ขยายเวล]การประชุมออนไลน์ [เปลี่ยนวิธีการประชุม]5
4การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564
30 เมษายน 2564Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ การจัดงานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี2
5The 12th Asian Meeting on Ferroelectricity & The 12th Asian Meeting on Electroceramics (AMF-12 & AMEC-12)The 12th Asian Meeting on Ferroelectricity & The 12th Asian Meeting on Electroceramics (AMF-12 & AMEC-12)

วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2564
30 เมษายน 2564 [ขยายเวลา]โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, จังหวัดชลบุรี2
6การประชุมวิชาการทางเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 การประชุมวิชาการทางเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2564
30 เมษายน 2564ห้องประชุมอาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5
7การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication (Online Conference)การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication (Online Conference)

วันที่ 13 กันยายน 2564
30 เมษายน 2564การประชุมออนไลน์ และ จัดงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, จังหวัดปัตตานี2
8การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9: เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” (Online Conference)การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9: เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” (Online Conference)

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564
30 เมษายน 2564นำเสนอผ่านระบบ Online (Google Meet)3
9การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564 [ขยายเวลา]การประชุมออนไลน์4
10การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตประสานมิตรวิจัย ครั้งที่ 1: "วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาภายใต้ความปกติวิถีใหม่"การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตประสานมิตรวิจัย ครั้งที่ 1: "วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาภายใต้ความปกติวิถีใหม่"

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564การประชุมออนไลน์6