ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมหมดเขตรับบทความสถานที่จัดงานเข้าชม/ครั้ง
1การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 [เปลี่ยนวัน]
7 กรกฎาคม 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom meeting หรือ เว็บไซต์งานประชุม ควบคู่กับ Onsite ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น20
2งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565: "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคนวัตกรรมพลิกโลก"งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565: "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคนวัตกรรมพลิกโลก"

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
30 มิถุนายน 2565 [ขยายเวลา]Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา31
3Conference: The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education, ThailandConference: The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education, Thailand

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565 [ขยายเวลา]การประชุมออนไลน์23
4การประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 (ISMYCO 2022 & ICM 2022)การประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 (ISMYCO 2022 & ICM 2022)

วันที่ 6 - 9 กันยายน 2565
Abstract submission for oral resentation, 25 กรกฎาคม 2565 // Abstract submission for poster presentation, 1 สิงหาคม 2565การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพมหานคร12
5The 5th International Symposium of Bethological Society of Asia Conference: "Sustaining Freshwater Biodiversity and Water Security in Asia" (5th# BSA 2022)The 5th International Symposium of Bethological Society of Asia Conference: "Sustaining Freshwater Biodiversity and Water Security in Asia" (5th# BSA 2022)

วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2565
31 สิงหาคม 2565จังหวัดเชียงใหม่13
6การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ประชุมออนไลน์)การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ประชุมออนไลน์)

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565
30 มิถุนายน 2565 [ขยายเวลา]การประชุมออนไลน์32
7การประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1: "ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – จีนในวิถีใหม่"การประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1: "ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – จีนในวิถีใหม่"

วันที่ 19 กันยายน 2565
15 กรกฎาคม 2565 [ขยายเวลา]อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย16
8การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565

วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565
30 มิถุนายน 2565โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, กรุงเทพมหานคร23
9การประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13การประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565
15 สิงหาคม 2565ชาโต เดอ เขาใหญ่, จังหวัดนครราชสีมา36
10The 5th International Conference of Information Science (5th# ICIS 2022)The 5th International Conference of Information Science (5th# ICIS 2022)

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565
30 มิถุนายน 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ Royal Chulan Hotel, Penang, Malaysia61