ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมหมดเขตรับบทความสถานที่จัดงานเข้าชม/ครั้ง
1โครงการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565โครงการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565
15 ตุลาคม 2565 // ส่งบทความทาง E-mail: leadershipseits2022@5
2การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2566
15 ธันวาคม 2565ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, จังหวัดปทุมธานี19
3การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565
30 กันยายน 2565อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่11
4โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565: เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565: เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565
30 กันยายน 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ โรงแรมเรือรัษฎา, จังหวัดตรัง25
5The 19th International Conference on Computing and Information Technology (19th# IC2IT 2023)The 19th International Conference on Computing and Information Technology (19th# IC2IT 2023)

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566
30 พฤศจิกายน 2565โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพมหานคร16
6การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566
27 มกราคม 2566โรงแรมฟอจูน รีเวอร์วิว นครพนม, จังหวัดนครพนม22
7การประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
30 กันยายน 2565การประชุมออนไลน์52
8การประชุมวิชาการทางด้านดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3การประชุมวิชาการทางด้านดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
30 พฤศจิกายน 2565สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร23
9การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
9 ตุลาคม 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา54
10การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น.Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์223