ข่าวงานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมDeadline submissionสถานที่จัดงาน
1การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนครั้งที่ 14การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนครั้งที่ 14

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565
เข้าชม 22 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2565ปากเซ (Pakse), สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2งานประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20งานประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565
เข้าชม 17 ครั้ง
15 มิถุนายน 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ, กรุงเทพมหานคร
3งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 12งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 12

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เข้าชม 11 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. // โดยสมัครและส่งบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 500 คำ (เป็นภาษาไทย)@
4การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) & 21st COLLNET Meeting 2022การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) & 21st COLLNET Meeting 2022

วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม 45 ครั้ง
1 กรกฎาคม 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
5โครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1โครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วัน
เข้าชม 38 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2565การประชุมออนไลน์
6The 10th International Conference on Creative Technology & 6th National Conference on Creative Technology (CreTech2022)The 10th International Conference on Creative Technology & 6th National Conference on Creative Technology (CreTech2022)

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565
เข้าชม 52 ครั้ง
20 พฤษภาคม 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite
7The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA 2022)The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA 2022)

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565
เข้าชม 56 ครั้ง
15 มิถุนายน 2565การประชุมออนไลน์
82022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2022)2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2022)

วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2565
เข้าชม 59 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2565 [ขยายเวลา]การประชุมออนไลน์
9[ประชาสัมพันธ์ กรณีพิเศษ][ประชาสัมพันธ์ กรณีพิเศษ]

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. (เริ่มเปิดห้องสัมมนาเพื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 12.30 น.)
เข้าชม 31 ครั้ง
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Online Conference โปรแกรม Zoom และ Facebook live บนแฟนเพจ CU Higher Education ของสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10[ประชาสัมพันธ์กรณีพิเศษ][ประชาสัมพันธ์กรณีพิเศษ]

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. (เริ่มเปิดห้องสัมมนาเพื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 12.30 น.)
เข้าชม 28 ครั้ง
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Online Conference โปรแกรม Zoom และ Facebook live บนแฟนเพจ CU Higher Education ของสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย