ข่าวงานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมDeadline submissionสถานที่จัดงาน
1การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2566
เข้าชม 15 ครั้ง
15 ธันวาคม 2565ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, จังหวัดปทุมธานี
2การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565
เข้าชม 8 ครั้ง
30 กันยายน 2565อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
3โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565: เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565: เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม 21 ครั้ง
30 กันยายน 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ โรงแรมเรือรัษฎา, จังหวัดตรัง
4The 19th International Conference on Computing and Information Technology (19th# IC2IT 2023)The 19th International Conference on Computing and Information Technology (19th# IC2IT 2023)

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566
เข้าชม 12 ครั้ง
30 พฤศจิกายน 2565โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพมหานคร
5การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566
เข้าชม 18 ครั้ง
27 มกราคม 2566โรงแรมฟอจูน รีเวอร์วิว นครพนม, จังหวัดนครพนม
6การประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม 49 ครั้ง
30 กันยายน 2565การประชุมออนไลน์
7การประชุมวิชาการทางด้านดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3การประชุมวิชาการทางด้านดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม 22 ครั้ง
30 พฤศจิกายน 2565สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
8การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เข้าชม 53 ครั้ง
9 ตุลาคม 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา
9การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม 219 ครั้ง
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น.Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์
10การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้: “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้: “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
เข้าชม 65 ครั้ง
17 มกราคม 2566Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onssite ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, จังหวัดนครศรีธรรมราช