ปีงบประมาณ

2561

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนนักวิจัยฯ

2

ข้อมูลจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่

สรุปผลข้อมูลจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่

#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่
1ปีงบประมาณ : 2561คณะวิทยาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง2