[รายละเอียด] ข้อมูลนักวิจัย

#คำนำหน้าชื่อ - สกุลคณะ/สำนักแผนก/สาขา
1อาจารย์Douglas   James Colemanคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--
2อาจารย์Gao   Qianคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--
3อาจารย์Laurence   David Goldblattคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--
4อาจารย์Muhammad   Tariqคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--
5อาจารย์Thomas   Crookคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--
6อาจารย์กติญา   บุญสวนคณะครุศาสตร์สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
7อาจารย์กนกพร   บุญจูบุตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม--
8อาจารย์กนกพร   สัญพึ่งคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชา การบัญชี
9อาจารย์กนกวรรณ   นวาวัตน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
10อาจารย์กนิฐา   แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์