รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2556
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทั่วไป
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของการจัดการฟาร์มโคนมที่แตกต่างกัน ต่อสุขภาพ ปริมาณผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมของโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
ระยะเวลา
--
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เล่มรายงาน
ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)