รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2554
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์พรรณราย เทียมทัน (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
--
หลักสูตร
--
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
ระยะเวลา
--
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เล่มรายงาน
ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2554  (โหลด : 8 ครั้ง)