รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_K012
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
ระยะเวลา
14 พฤศจิกายน 2560   -   30 กันยายน 2561   รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 320 วัน
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
เล่มรายงาน
--

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 15 ครั้ง)