รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_K010
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
ระยะเวลา
14 พฤศจิกายน 2560   -   30 กันยายน 2561   รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 320 วัน
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
เล่มรายงาน
--

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 1 ครั้ง)