จำนวนการนำไปใช้ฯ

6

ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2560

สรุปผลการนำไปใช้ประโยชน์

จำนวน
#ปี พ.ศ.หน่วยงาน/คณะประเภททุนอุดหนุนประเภทการนำไปใช้โครงการวิจัยหน่วยงานที่นำไปใช้ฯ
1ประจำปี พ.ศ. 2560คณะครุศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
2ประจำปี พ.ศ. 2560คณะครุศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ22
3ประจำปี พ.ศ. 2560คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิจัยสถาบันการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
4ประจำปี พ.ศ. 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ11
5ประจำปี พ.ศ. 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย11
6ประจำปี พ.ศ. 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ11
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2560

[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2560

#โครงการวิจัยหน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย นทีธร นาคพรหม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนบ้านท่าแดง
ต. ท่าแดง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
ต. ซับสมบูรณ์ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
โดย กุหลาบ ชาติชะนะ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
คณะเทคโนการเกษตรและเทคโนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก