รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2560
นางวันทนา บุญนิล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
40 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 10 ครั้ง