รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
2
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  [แผนงานวิจัย]
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กุหลาบ ชาติชะนะ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
คณะเทคโนการเกษตรและเทคโนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ไพโรจน์ พรเจริญ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ P.O.W.E.R Learning ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาครู
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. พลายชุมพล อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
6
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
บ้านพักนายปัญญา เทียนนาวา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป
โดย ศิริวรางค์ ปทุมมาศ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2559
ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย รุจิรา คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์