ตรวจสอบรายชื่อผู้นำร่วมนำเสนอบทความวิจัย รูปแบบโปสเตอร์

#รายละเอียดบทความสาขาการวิจัย
 
1
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชีของผู้มารับบริการ ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
  Satisfaction on Services Provided by the Financial and Accounting Division of the Customers in Chaiyaphum Rajabhat University
  สุภาภรณ์ จงจอหอ,วัชธนพงศ์ ยอดราช
  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
  ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแส เครือข่ายสังคม (Social Network)
  Efficiency of Public Relation promoting tourism in Phetchabun in booming trend of on-line media
  ณัฐแก้ว ข้องรอด
  วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1
  A STUDY OF RELATION BETWEEN ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE AND SATISFACTION ON TEACHER PERFORMANCE UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
  เทพศักดิ์ ใครอุบล
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย
  บทความอยู่ที่นักวิจัย รอการยืนยันการส่งจากนักวิจัย
ด้านการศึกษา
4
  การเปรียบเทียบวิธีการสกัด การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระ จากการสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
  Comparison the Extraction Method, Analysis of Phenolic Compounds and Antioxidant Activity From Extracted of Seed Coat Tamarinds.
  วิไลพร ปองเพียร, ชนากานต์ วิญญกุล, ชนิตา คุ้มสิงห์สอน และ น้ำฝน เพ็ชทาด
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
  การวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในนวนิยายไทยเรื่อง กระบือบาล ของดำรงค์ อารีกุล พ.ศ. 2554
  To analyze values that appeared in Thai novel in story Krabue-Ban of Damronk Areekun 2011
  จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม
  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
  บทความอยู่ที่นักวิจัย รอการยืนยันการส่งจากนักวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
  การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1
  The Development of visual art activity program to enhance the writing skills of yong chidren at the Office of Elementary Phetchabun region 1.
  นางสาวอลิสณา อนันตะอาด
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
  การศึกษาบทบาทและอุดมการณ์ของขุนพลภูพาน‘เตียง ศิริขันธ์’ที่มีต่อชาวจังหวัดสกลนคร
  A study of roles and ideologyof Kunponphupanat‘TiangSirikhanth’ to the people of SakonNakhon.
  จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม
  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
  บทความอยู่ที่นักวิจัย รอการยืนยันการส่งจากนักวิจัย
ด้านการศึกษา
8
  แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้กับโรงน้ำดื่มธารธิป
  Guidelines for the management of transport routes by bringing Geographic Information System (GIS) in the application with Taratip drinking water Theaters
  นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์, นางสาวสุธีรา ม้าเจริญตระกูล และ นางสาวโชติกา อ่อนศรี
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านการจัดการและบริการธุรกิจ
9
  ศึกษาการหมักฟางข้าวด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisae ที่ระยะเวลาต่างกัน เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี
  The study of rice straw fermentation with yeast Saccharomyces cerevisae at periods different for source of good roughage
  รัชนี บัวระภา
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
10
  การพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ศรัทธานนท์ ขนส่ง จังหวัดกำแพงเพชร
  Development of chemical handling Case study of Sattahanont Transport, Kamphaengphet Province
  นายอนันต์ แป้นจันทร์ นายปิยะณัฐ คล้ายเดือน และ นายธัชชัย ช่อพฤกษา
  สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านการจัดการและบริการธุรกิจ