ตรวจสอบรายชื่อผู้นำร่วมนำเสนอบทความวิจัย รูปแบบบรรยาย

#รายละเอียดบทความสาขาการวิจัย
 
1
  การพัฒนาชุดแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
  The Development of Mathematical Process Skills Tests for Mathayom Suksa III Student in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 40
  ประนอม บัวแก้ว, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และ ศศิธร บัวทอง
  ศึกษาศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านการศึกษา
2
  ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ORGANIZATIONAL COMMITMENT AFFECTING THE ORGANIZATION CITIZENSHIPBEHAVIORS OF THE PERSONNEL OF RAJABHAT UNIVERSITIES
  นางสาวปิยะนุช พรหมประเสริฐ และ ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
  วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา
ด้านการจัดการและบริการธุรกิจ
3
  การเปรียบเทียบค่าความส่องสว่างภายในอาคาร
  Comparison of luminance in the building
  นายอนุชา ยอดเชียงคำ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
  การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในอำเภอเมือหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
  Conduct on Philosophy of Sufficient Economy for performance of Muang Nongbua Lamphu District in Nongbua Lamphu Province.
  ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ, แสงอุษา ภู่มงคลสุริยา, สุรเดช พรมคำ และ ดร.ปรีชา หอมประภัทร
  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
  การสกัดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวิเคราะห์แคลเซียมในถั่วดาวอินคา โดยเทคนิคเฟรมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี
  Ultrasound-Assisted Extraction for the Determination of Calcium in Sacha Inchi by Flame Atomic Absorption Spectroscopy
  เสาวภา ชูมณี, วิไลพร ปองเพียร และ ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
  ศักยภาพทางการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  Market potential of Strawberry growers in Khao Kho, Phetchabun.
  ปราณีต ใจหนัก
  วิทยาการจัดการ ราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา
ด้านการจัดการและบริการธุรกิจ
7
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด
  Tissue Culture of Dioscorea alata L.
  ดร. นุชจรี ทัดเศษ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา
ด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
8
  รูปแบบการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคด๊านซ์ ต่อสมรรถภาพกายด้านดัชนีมวลกาย สัดส่วนรอบเอวรอบสะโพก และระบบหายใจ ในประชาชนทั่วไปที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
  The Model of Aerobic Dance program on physical performance to Circulatory system in Athlete of people over weight
  ว่าที่ ร.ต.พลากร ชาญณรงค์, นางสาวสลักจิตร คณะฤทธิ์ และ นายไมตรี ไชยมงคล
  คณะครุศาสตร์ ราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านการศึกษา
9
  พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
  The Development of Estimating of the Construction Price to Local Administrative Organization in Phetchabun Province
  เดชา ด้วงมาก และ สุธิรา เบญจานุกรม
  เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
  ชุดสาธิตการกำเนิดประจุไฟฟ้าสถิต
  Demonstration Set Generate Electrostatic Charge
  ดำรงศักดิ์ วงศ์ตา
  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  บทความวิจัย ผ่านการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี