ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

#รายละเอียดบทความ
 
1
  กันตพัฒน์ ชนะบุญ
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
  รอการยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ จากผู้ลงทะเบียน
2
  ปอแก้ว พรมเพชร
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  รอการยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ จากผู้ลงทะเบียน
3
  พรพิมล ฉายแสง
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  อนุมัติผล การเข้าร่วมการประชุมฯ
4
  วัลลภ พรหมทอง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  รอการยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ จากผู้ลงทะเบียน
5
  ปัญญา เถาว์ชาลี
  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กาฬสินธุ์
  รอการยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ จากผู้ลงทะเบียน
6
  เมตตา เถาว์ชาลี
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏมหาสารคาม
  รอการยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ จากผู้ลงทะเบียน
7
  วิลาวรรณ มหาราช
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏมหาสารคาม
  รอการยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ จากผู้ลงทะเบียน
8
  นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  อนุมัติผล การเข้าร่วมการประชุมฯ
9
  ร.ต.อ.หญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  อนุมัติผล การเข้าร่วมการประชุมฯ
10
  ผศ.ดร.ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม
  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  รอการยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ จากผู้ลงทะเบียน