ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

อีเมล์
โทรศัพท์

0-5671-7141,
08-3212-2666

แฟกซ์

0-5671-7141