ระยะเวลาคงเหลือ สำหรับการลงทะเบียนบทความวิจัย
เริ่มการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในอีก
รูปแบบการประชุม

Special lecture

การสัมมนาทางวิชาการ

Oral Presentation

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

Poster Presentation

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มสาขาการนำเสนอ
1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ด้านการจัดการโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว
4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6. ด้านอาหารและสุขภาพ
7. ด้านเกษตรศาสตร์
กำหนดการ
เปิดรับบทความวิจัย บัดนี้ - 30 เมษายน 2559
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 30 พฤษภาคม 2559
นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข 15 มิถุนายน 2559
ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย 30 มิถุนายน 2559
อัตราค่าลงทะเบียน
สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภทผู้สมัคร ภายใน
30 เมษายน 2559
ภายใน
14 พฤษภาคม 2559
ประเภท
การนำเสนอ
บุคคลทั่วไป 3,000 3,500
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 3,000
นักศึกษาทั่วไป 2,000 2,500
นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
1,200 1,500
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป 1,000
นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
500
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บัญชีเลขที่ : 695-0-29189-5

ระบบสนทนา-ติดต่อสอบถาม