แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แก่ ด้านการใช้งานทั่วไป ด้านความถูกต้องและการประมวลผล ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบระบบ ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ และด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ต่อไป

คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินกรอกให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

คำชี้แจง     โปรดทำเครื่องหมาย üลงในช่องว่างที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด

ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

สถานะ

4. วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

5. ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ตอนที่ 2

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1. ด้านการใช้งานทั่วไป

  5. มากที่สุด 4. มาก 3. ปานกลาง 2. น้อย 1. น้อยที่สุด
1.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
1.2 การจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
1.3 ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
1.4 ความสะดวกในการใช้งานระบบ
1.5 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล

2. ด้านความถูกต้องและการประมวลผล

  5. มากที่สุด 4. มาก 3. ปานกลาง 2. น้อย 1. น้อยที่สุด
2.1 ระบบมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
2.2 ความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
2.3 การสืบค้นหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
2.4 ความรวดเร็วในการสืบค้นและประมวลผลข้อมูล
2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการ

3. ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบระบบ

  5. มากที่สุด 4. มาก 3. ปานกลาง 2. น้อย 1. น้อยที่สุด
3.1 การจัดวางตำแหน่งของข้อความ รูปภาพ และเมนูง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
3.2 การใช้สีพื้นและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
3.3 ความชัดเจนในการใช้ภาษาสื่อสารกับผู้ใช้
3.4 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยรวม

4. ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ

  5. มากที่สุด 4. มาก 3. ปานกลาง 2. น้อย 1. น้อยที่สุด
4.1 การเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก
4.2 การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานเหมาะสม
4.3 การตรวจสอบสิทธิในการใช้งานโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
4.4 การช่วยเหลือเมื่อลืมรหัสผ่าน มีความเหมาะสม

5. ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน

  5. มากที่สุด 4. มาก 3. ปานกลาง 2. น้อย 1. น้อยที่สุด
5.1 ระบบฐานข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5.2 ระบบฐานข้อมูล ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5.4 ความสามารถของระบบฐานข้อมูล ในการนำไปใช้ประโยชน์
5.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล

ตอนที่ 3

ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม/ สิ่งที่ควรปรับปรุง