แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2561

คำชี้แจง  แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของประชาชนในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้บริการแก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 
แบบสำรวจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
     ส่วนที่ 2 ประเภทการให้บริการวิชาการ
     ส่วนที่ 3 ความต้องการรับบริการวิชาการอย่างเร่งด่วน
     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพิ่มเติม
 

​ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

* 0. ลำดับที่

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 การศึกษา

1.4 อาชีพ

1.5 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม

1.6 ที่อยู่

ส่วนที่ 2

ประเภทการให้บริการวิชาการที่ท่าน/องค์กร/ชุมชนต้องการรับบริการวิชาการ กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงใน  หน้าหัวข้อ
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ท่าน/องค์กร/ชุมชนของท่านต้องการ 

2.1 ประเภทของการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2 หัวข้อความต้องการรับบริการวิชาการ 

1. ด้านการศึกษา/การวิจัย (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2 หัวข้อความต้องการรับบริการวิชาการ 

2.  ด้านการเกษตร (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2 หัวข้อความต้องการรับบริการวิชาการ 

3. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8 ประเภท (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2 หัวข้อความต้องการรับบริการวิชาการ 
4. ด้านการท่องเที่ยว (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2 หัวข้อความต้องการรับบริการวิชาการ
5. ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2 หัวข้อความต้องการรับบริการวิชาการ

6. การสร้างอาชีพ/รายได้เสริม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.2 หัวข้อความต้องการรับบริการวิชาการ

7. ความต้องการด้านการออกค่าย (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

ส่วนที่ 3

ความต้องการรับบริการวิชาการอย่างเร่งด่วน

ระบุปัญหา หรือความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพิ่มเติม