ปีที่ 15, เล่มที่ 2 (2556)

กองบรรณาธิการ PDF views
  1-3 106
บรรณาธิการ PDF views
  4 61
สารบัญ PDF views
  5-8 175

บทความวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งถั่วเขียวเพาะงอก PDF views
กฤติกา บูรณโชคไพศาล 9-15 831
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF views
ดวงใจ ปินตามูล 16-24 922
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ PDF views
ธนัญชัย ยศอาจ 25-33 463
การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา PDF views
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 34-40 248
คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล PDF views
นฤมล ศรีบุญเรือง 41-48 1,259
เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา ชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล PDF views
ปรีชา เสงี่ยมวิบูลย์, เสวียน เปรมประสิทธิ์, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 49-56 513
รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสร้างอิทธิพล เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู PDF views
ปิยะ เจริญเวชรักษ์ 57-63 3,612
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคการขับร้องเพลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา PDF views
พรศักดิ์ ฉุยจอหอ 64-70 737
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF views
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ 71-76 535
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF views
มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 77-85 139
การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF views
ยุภา สุธงษา, ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ 86-92 332
ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยเรียน PDF views
รณัชกาญจณ์ ประกอบธัญญะศิริ 93-105 1,307
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม PDF views
วิจาริณี เชื้อเมืองพาน 106-116 11
การศึกษาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านกฎหมายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี PDF views
สมยศ จันทรสมบัติ, เครือวัลย์ อินทรสุข 117-125 226
บทบาทการบริหารหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตร จังหวัดบุรีรัมย์ PDF views
สาริสา ปราเมต, นวมินทร์ ประชานันท์, ศิราณี จุโฑปะมา 126-135 2,082
การศึกษาบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF views
สุภาพร ชูสาย 136-145 1,085
การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความเร็วรอบต่ำ PDF views
สุเมธ สงวนใจ 146-151 292
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรอพินิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี PDF views
สุวัทนา สงวนรัตน์ 152-162 589
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF views
  163-166 166Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: research_pcru@hotmail.com