ปีที่ 16, เล่มที่ 2 (2557)

กองบรรณาธิการ PDF views
  40
บทบรรณาธิการ PDF views
  26
สารบัญ PDF views
  31

บทความวิจัย

พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยกำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นชาย ในสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ 1-12 121
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รูปแบบที่เหมาะสมในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF views
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 13-18 83
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล PDF views
เด่นณรงศ์ ธรรมมา 19-31 134
สุขภาพครอบครัวของประชาชนตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
เผด็จการ กันแจ่ม 32-44 47
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง PDF views
พิศุทธิ์ บัวเปรม, สุชิรา นวลกำแหง 45-50 59
ระบบการบริหารคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1-5 PDF views
พิสมัย ศรีหล้า, โพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ 51-59 66
กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF views
พูนศักดิ์ วิเศษแก้ว, พันธ์ศักดิ์ ผลสารัมย์, จรูญ คูณมี 60-69 89
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การมีจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ PDF views
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ 70-84 182
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
เยาวเรศ แตงจวง 85-93 81
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
ศรัณยู เรือนจันทร์ 94-101 165
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF views
  102-106 63Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: research_pcru@hotmail.com