ปีที่ 16, เล่มที่ 2 (2557)

กองบรรณาธิการ PDF views
  45
บทบรรณาธิการ PDF views
  30
สารบัญ PDF views
  45

บทความวิจัย

พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยกำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นชาย ในสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ 1-11 158
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รูปแบบที่เหมาะสมในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF views
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 12-17 93
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล PDF views
เด่นณรงศ์ ธรรมมา 18-30 169
สุขภาพครอบครัวของประชาชนตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
เผด็จการ กันแจ่ม 31-43 58
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง PDF views
พิศุทธิ์ บัวเปรม, สุชิรา นวลกำแหง 44-49 68
ระบบการบริหารคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1-5 PDF views
พิสมัย ศรีหล้า, โพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ 50-59 79
กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF views
พูนศักดิ์ วิเศษแก้ว, พันธ์ศักดิ์ ผลสารัมย์, จรูญ คูณมี 60-68 105
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การมีจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ PDF views
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ 69-83 226
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
เยาวเรศ แตงจวง 84-92 112
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF views
ศรัณยู เรือนจันทร์ 93-100 248
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF views
  102-106 76Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: research_pcru@hotmail.com