ปีที่ 16, เล่มที่ 1 (2557)

กองบรรณาธิการ PDF views
  36
บทบรรณาธิการ PDF views
  21
สารบัญ PDF views
  38

บทความวิจัย

การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการคิดเชิงเหตุผล PDF views
สัญญา เคณาภูมิ 1-19 68
บทบาทของทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF views
ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์, อนุพงษ์ อินฟ้าแสง 20-28 52
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีอังกะลุง ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 PDF views
กานต์ เลิศไกร 29-35 58
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF views
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 36-44 50
การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน PDF views
กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ, บุญเรือง ศรีเหรัญ, อุษา คงทอง, ชาตรี เกิดธรรม 45-55 95
พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก PDF views
ชนิกานต์ คุ้มนก, สุดารัตน์ พิมเสน 56-67 174
ความหลากหลาย ของนกในพื้นที่บริเวณทะเลแก้ว ตำบลบ้านคลอง และตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก PDF views
อรรถพล นาขวา 68-76 37
การศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา PDF views
สายัณห์ วงศ์สุรินทร์, บุญเรือง ศรีเหรัญ, อุษา คงทอง 77-86 40
ผลของ BA และ IBA ต่อการเพิ่มปริมาณหน่อและการออกรากของผักหวานป่า ในสภาพปลอดเชื้อ PDF views
อรพิน เสละคร 87-94 118
การศึกษาองค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น PDF views
วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู, บุญเรือง ศรีเหรัญ, ชาตรี เกิดธรรม, อุษา คงทอง 95-104 81
คุณภาพชีวิตในการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ PDF views
สรียากรณ์ นาคนาม 105-115 114
ประสิทธิผลการบริหารการป้องกันถูกฟ้องคดีปกครองของหน่วยงานการศึกษา PDF views
สุชิน ชาญสูงเนิน 116-122 49
ความหลากหลายของนกบริเวณพื้นที่ชุมน้ำเขตเกษตรกึ่งอินทรีย์และพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตเกษตรเคมีในตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก PDF views
อรรถพล นาขวา, สุวัฒน์ แซ่หญ้า 123-131 59
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน PDF views
นเรศ คงโต, สุชาติ แสงทอง, สุขสมาน สังโยคะ 132-141 72
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF views
  142-146 111Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: research_pcru@hotmail.com