ปีที่ 15, เล่มที่ 2 (2556)

กองบรรณาธิการ PDF
 
บรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งถั่วเขียวเพาะงอก PDF
กฤติกา บูรณโชคไพศาล
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF
ดวงใจ ปินตามูล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ PDF
ธนัญชัย ยศอาจ
การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา PDF
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล PDF
นฤมล ศรีบุญเรือง
เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา ชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล PDF
ปรีชา เสงี่ยมวิบูลย์, เสวียน เปรมประสิทธิ์, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสร้างอิทธิพล เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู PDF
ปิยะ เจริญเวชรักษ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคการขับร้องเพลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา PDF
พรศักดิ์ ฉุยจอหอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF
มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF
ยุภา สุธงษา, ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยเรียน PDF
รณัชกาญจณ์ ประกอบธัญญะศิริ
การศึกษาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านกฎหมายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี PDF
สมยศ จันทรสมบัติ, เครือวัลย์ อินทรสุข
บทบาทการบริหารหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตร จังหวัดบุรีรัมย์ PDF
สาริสา ปราเมต, นวมินทร์ ประชานันท์, ศิราณี จุโฑปะมา
การศึกษาบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF
สุภาพร ชูสาย
การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความเร็วรอบต่ำ PDF
สุเมธ สงวนใจ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรอพินิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี PDF
สุวัทนา สงวนรัตน์
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF
 Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: research_pcru@hotmail.com