การจัดการการตลาดที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปราณีต ใจหนัก

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

 

การจัดการการตลาดที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในการทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านหนองบัวทองเพื่อนำมาวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางการตลาด และอุปสรรคทางการตลาด แล้วหาวิธีการจัดการการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภค

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

กลุ่มมีจุดแข็งในเรื่องของต้นทุนการผลิตและฝีมือในการผลิตอย่างชำนาญ แต่มีจุดอ่อนในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ยังล่าช้าอยู่และไม่มีการพัฒนาลวดลายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังขาดระบบการจัดการที่ดี และไม่มีความรู้ด้านการตลาดอีกด้วย แต่กลุ่มยังมีโอกาสในด้านการพัฒนาฝีมือเพราะปัจจุบันได้มีหน่วยงานของรัฐฯ คอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการ ด้านการเงิน และเทคโนโลยี อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาให้ความนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นท้องถิ่นกันมากขึ้น ส่วนอุปสรรคทางการตลาดก็คือมีคู่แข่งขันมากอีกทั้งคู่แข่งขันยังมีชื่อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดีกว่าด้วย

การจัดการการตลาดที่ผู้บริโภคต้องการด้านคุณภาพที่คาดหวังคือต้องการให้มีอายุการใช้งานนาน รูปล่างลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชอบรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์พื้นเมือง โทนสีที่ต้องการมากที่สุดคือสีธรรมชาติ โดยมีขนาด กว้าง 1.8 เมตร ยาว 2.5 เมตร และชอบชื่อตราที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์แบบพื้นเมืองคือ “เสื่อกกหนองบัวทอง” ส่วนราคาที่เหมาะสมตามขนาดและเกรดของเสื่อคือ ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.8 เมตร เกรด A ราคา 140 บาท เกรด B ราคา 100 บาท เกรด C ราคา 80 บาท ส่วนขนาด กว้าง 1.8 เมตร ยาว 2.5 เมตร เกรด A ราคา 340 บาท เกรด B ราคา 300 บาท และเกรด C ราคา 260 บาท ร้านค้าที่นิยมไปซื้อเสื่อกกคือร้านค้า OTOP และมีการทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื่อกกจากการบอกเล่าจากบุคคลมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการขายของเสื่อกกต้องการให้มีการรับประกันคุณภาพของสินค้า

คำสำคัญ : การจัดการการตลาด/ผลิตภัณฑ์เสื่อกก/กลุ่มแม่บ้านหนองบัวทอง

 

Abstract

 

The Marketing administration that is appropriate for reed mat products from the sedge of Moo 8 housekeeper nongbuathong group, Tumbol kongtoon, ampher nongphai, Phetchaboon.

This education research has the objective for explore and collect the data in reed mat reed weaving of housekeeper nongbuathong group for analysis: strength, weakness, opportunity, treat, marketing management for the products that are consistent and is appropriate for the requirement of a consumer.

The research result can summarize that

The group has the strength in the production cost and the craftsmanship in skilful production. But the weakness are the lagging in the procedure produces, no design and the format development of the products, moreover lack good system administration and educated marketing knowledge. But the group opportunity is likely in the sense of craftsmanship development because the government office supports in the administration, finance side and the technology moreover the majority consumer turn to use the products that is the locality. The treat is there are many competitors moreover the competitors have the better famous and the identity.

The marketing administration in the  consumer  expectancy side is the life long product, the  rectangle format, natives identity,  an organic dye color ,the size  wide 1.8 the meter long 2.5 the meter , and brand name  is “nongbuathong reed”  , the appropriate mat price  are : the  size wide 1.2  meter long 1.8  meter grade A 140 baht, grade B 100  baht ,grade C 80  baht .Size wide 1.8 meter long 2.5 meter grade A  340  baht , grade B 300  baht, grade C 260 baht. The store where the consumer like to go to buy reed mat is a OTOP store. The consumer get the information about reed mat from a person. The consumer need the quality guarantee of goods promotion .

 

Keywords : Marketing administration/ reed mat products/ housekeeper nongbuathong group


คำสำคัญ


การจัดการการตลาด;ผลิตภัณฑ์เสื่อกก;กลุ่มแม่บ้านหนองบัวทอง;Marketing administration;reed mat products;housekeeper nongbuathong group

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com