การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อัจฉรา กลิ่นจันทร์

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2552 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อกำหนดฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  2) เพื่อได้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   3) เพื่อให้ได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปี 2553 โดยจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก ระเบียบการ ปฏิบัติงาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์  การคำนวณค่าใช้จ่ายต้นทุนผลผลิตจากทฤษฎีและตำราวิชาการต่างๆศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิต และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2552 ซึ่งจำแนกรายศูนย์ต้นทุน(Cost Center)  จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาสรุปเป็นรายงาน

เมื่อทำการแยกต้นทุนรวมของมหาวิทยาลัย เข้าสู่สำนัก, กอง, ศูนย์ (Cost Center) เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนของแต่ละส่วนงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่ผลผลิต โดยผ่านกิจกรรมที่ส่วนงานมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ทราบต้นทุนของแต่ละส่วนงาน ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนผลผลิต งานวิจัยการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์การจัดทำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใน ปีงบประมาณ 2552  ซึ่งได้จัดทำโดยการแยกตามภารกิจและแยกตามหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านงานวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลจากการศึกษาพบว่า

คณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงสุดคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 40,270.27 บาท(จากต้นทุนรวม 25,501,953.06  บาท) รองลงมาคือคณะครุศาสตร์คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 39,663.81  บาท(จากต้นทุนรวม 24,098,937.34 บาท)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 30,066.60 บาท(จากต้นทุนรวม 33,033,566.86 บาท) คณะวิทยาการจัดการมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 19,348.47 บาท (จากต้นทุนรวม 31,766,900.87 บาท)และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ17,612.24 บาท(จากต้นทุนรวม44,454,871.18 บาท)  จากการวิจัยพบว่าต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมีต้นทุนต่ำกว่าอีก  3 คณะเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการ และมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีสอนในวิชาพื้นฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้แยกในการคำนวณจำนวนเงินที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานและต้นทุนที่สูงกว่าคณะอื่นๆคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนื่องจากมีค่า FTES ต่ำแต่ต้นทุนการดำเนินงานยังมีสัดส่วนเท่ากับคณะอื่นๆ

ต้นทุนของงานวิจัยหลังการปันส่วนในปีงบประมาณ 2552 เป็นจำนวนเงิน 35,517,244.68 บาท จำนวนงานวิจัยอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 73 เรื่อง ซึ่งคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยของงานวิจัยเท่ากับ 486,537.60 บาทต่อเรื่อง

ต้นทุนด้านการบริการวิชาการหลังการปันส่วนในปีงบประมาณ 2552 เป็นจำนวนเงิน 20,922,044.50 บาท

มีจำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น 43 โครงการ และคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 486,559.17 บาทต่อโครงการ

ต้นทุนต่อหน่วยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 2552 หลังการปันส่วนจำนวน 12,145,515.52 บาท มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  528,065.89  บาทต่อโครงการ

 

คำสำคัญ : ต้นทุนกิจกรรม  ต้นทุนผลผลิต  ต้นทุน

 

Abstract

 

This research was aimed to study the unit production of Phetchabun Rajabhat University in the fiscal year 2010 with the following specific objectives: 1) to determine the database used for cost per unit production calculation, 2) to obtain the cost per one unite of Phetchabun Rajabhat University, and 3) to get guidelines for increasing the efficiency of working in the year 20011. Secondary data were collected from working rules and regulations and relevant documentations concerning the calculation of cost per unit and the relevant theories used for guidelines for cost analysis as well as annual financial report of the year 20110 to separate the cost center. The data were then qualitatively manipulated with the basic regulation for calculating the cost per unit as the way used by the Comptroller General Department of the Ministry of Finance. The data were then summarized as a report.

When separating the cost per one unit of the whole university from the cost center for obtaining the cost of each department which can be related to the product. All activities that each section held should conducted through participation which will lead to knowledge about the cost per one unit, activity cost, and product cost. This research was conducted in fiscal year 2552 which analyzed by functions and organizations including graduating production, research, academic service and art and cultural preservation. The results revealed that:

The faculty which held the highest cost per one unit was Technology and Agriculture which took 40,270.27 baht (from the total of 25,501,953.06 baht). The lower cost was found at the faculty of Education which held 39,663.81 baht (from the total of 24,098,937.34 baht), the faculty of Science and Technology with 30,066.60 baht of cost per one unit (from the total of 33,033,566.86 baht), the faculty of Management Science which took 19,348.47 baht (from the total of 31,766,900.87 baht), and the faculty of Humanities and Social Sciences with the cost of 17,612.24 baht (from the total of 44,454,871.18 baht) respectively. The result of analysis showed that the faculty of Management Science and the faculty of Humanities and Social Sciences held lower cost that the other three because the two faculties taught General Education courses for the whole Phetchabun Rajabhat university students, which were not separately analyzed. The highest cost was found at the faculty of Technology and Agriculture because of low FTES value and the cost similar to the other faculties.

The cost of research after ration in the fiscal year 2552 was 35,517,244.68 baht for all 73 researches costing per one unit by 486,537.60 baht per research project.

The cost of academic service after ratio in the fiscal year 2552 was 20,922,044.50 baht for all 43 projects costing 486,559.17 bath per unit and per project

The cost of art and cultural preservation after ratio in the fiscal year 2552 was 12,145,515.52 baht for all 23 projects costing 528,065.89 bath per unit and per project

The research result led to the following guidelines for raising the effectiveness of the operation: adjusting working process, reducing working steps and time of working in every internal organization, reducing cost for the investment, setting power saving measures, reducing the public utility cost.

 

Keywords : Activity cost , Production cost ,  Cost centerคำสำคัญ


ต้นทุนกิจกรรม;ต้นทุนผลผลิต;ต้นทุน;Activity cost;Production cost;Cost center

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com