วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่อง วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษารวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการศึกษาของวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้สอนได้นำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติทั้งหมด จำนวน 62 ชุดโดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด วิธีการดำเนินวิจัยเป็นแบบวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ข้อมูลที่ได้จากแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย       เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง สำหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑ์จุดกลางของช่วงระดับคะแนน โดยการตอบแบบสอบถามดังกล่าวของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  5  ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม   และวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเอกสารอ้างอิงทางวิชาการประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการวิจัย เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการทำวิจัยในชั้นเรียน และผลการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ ในด้านเนื้อหาวิชา ค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านผู้สอนค่าเฉลี่ย 4.24  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย 4.19  และด้านการประเมินผลการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย 4.19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยไม่มีอุปสรรคในการเรียนการสอนหากแต่มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเรื่องต้องการให้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากขึ้น มีเทคนิคการสอนที่ผ่อนคลายมากขึ้น
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ  การจัดการเรียนการสอน


Abstract  
This research aimed to study the satisfaction of students to the instruction process of Law Program Phetchabun Rajabhat University. The purpose of this study was to analyze student’s satisfaction and obstacles of instruction effecting in Law classes. The instruments of this quantitative study were 62 questionnaires on the questions of instructions satisfying of Law students. The data was analyzed in Rating Scale and form the questionnaires factors were separated into 5 categories : content, instructors, learning activities, supported learning, and instruction evaluation including group interviews. The data were evaluated into qualitative information analyzing the research problem to find the obstacles and suggestion and can be applied in the classroom. The results of the research showed that students satisfied Law instruction significantly at, content 4.27, instructors 4.24, learning activities 4.16, supported instruction 4.19, and instruction evaluation 4.19. The results showed that students were satisfied the Law instruction and suggested that learning activities and relaxing atmosphere should be more provided in the classroom.
Keywords : student satisfaction

คำสำคัญ


ความพึงพอใจ;การจัดการเรียนการสอน;student;satisfaction;

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com