การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด

วันวิสา ประมวล, โสภี อุ่นทะยา, ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิดที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้น และ 3) เปรียบเทียบความสามารถด้าน

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน  41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด จำนวน 3 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) การทดสอบเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ t-test แบบ sample dependent

ผลการศึกษาพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิดมีประสิทธิภาพ  89.13 / 85.17                           ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับคิดเป็นร้อยละ 61.29 นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีมาก  มีคะแนนความสามารถด้านการอ่าน        คิดวิเคราะห์และเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

 

คำสำคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้, เทคนิค KWLH Plus, การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด

 

Abstract

The aims of this study are 1) to develop instructional plans for reading, critical thinking and writing skills in Thai language using KWLH Plus technique with think-pair-share cooperative learning to meet the selected efficient criterion of 80/80 2) to evaluate the effective index of instructional plans and 3) to compare the reading, critical thinking and writing skill of Matthayomsuksa 1 students before and after teaching. Samples of this study are 41 students of Mathayomsuksa 1 of the Mahasarakham University Demonstration School (Secondary), Khamriang subdistrict, Kantarawichai district, Maha Sarakham province that were registered in the second semester of the year 2011. The research tools are three instructional plans based on KWLH


ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com